AKTUALNO¦CI
Widowisko Dumy i Rado¶ci z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci
21.10.2018.

 19 pa¼dziernika uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w Widowisku Dumy i Rado¶ci w Krakowie. Organizatorem przedsiêwziêcia by³o Kuratorium O¶wiaty w Krakowie. O 9.00 wziêli¶my udzia³ we mszy ¶w., sprawowanej przez abp. Marka Jêdraszewskiego, na wzgórzu wawelskim. Podczas kazania duchowny powiedzia³: „ Ojczyzna jest skarbem, który otrzymali¶my od naszych przodków. Dlatego nale¿y j± kochaæ ze wszystkich si³, a je¶li trzeba – ryzykowaæ ¿yciem i przelewaæ krew. (…) Ile¿ wspania³ych ludzi znajdziemy na przestrzeni tych 123 lat niewoli, dla których ojczyzna by³a prawdziw± ¶wiêto¶ci±.”

Czytaj ca³o¶æ…
 
PRZEJA¯D¯KA CIUCHCI¡ PO OSIEKU
21.10.2018.
W dniu 11 p a¼dziernika wszystkie nasze przedszkolaki wybra³y siê na przeja¿d¿kê ciuchci± ulicami Osieka. Celem wycieczki by³o podziwianie krajobrazu naszej ma³ej ojczyzny oraz polskiej, z³otej jesieni. Dzieci wróci³y do przedszkola radosne i pe³ne wra¿eñ. Wycieczka by³a dla nich ogromnym prze¿yciem. Po powrocie z przyjemno¶ci± opowiada³y o swoich obserwacjach i spostrze¿eniach podczas przeja¿d¿ki. 
Czytaj ca³o¶æ…
 
POKAZ MODY PATRIOTYCZNEJ
21.10.2018.
Dnia 11 pa¼ dziernika w ramach Projektu ,,Piêkna nasza Polska ca³a" przedszkolaki wziê³y udzia³ w pokazie mody patriotycznej. Wszystkie dzieci wspaniale zaprezentowa³y swoje stroje w barwach narodowych. By³o patriotycznie i uroczo.
Czytaj ca³o¶æ…
 
Legenda o Smoku Wawelskim
21.10.2018.
16. 10. 201 8 r. dzieci z oddzia³u V mia³y przyjemno¶æ go¶ciæ uczniów z klasy VI. S³ucha³y przygotowanej w ramach innowacji:„Chêtnie czytamy” legendy o "Smoku Wawelskim”, wziê³y udzia³ w quizie o Krakowie, krakowskich strojach oraz legendach. Rado¶æ sprawi³o dzieciom kolorowanie smoka wg odpowiedniego kodu.
Czytaj ca³o¶æ…
 
Jesieñ w lesie
21.10.2018.
16.10. 2 018 r. dzieci z oddzia³u „Wiewiórek” i „Sarenek” uda³y siê na wycieczkê do pobliskiego lasu. Podziwia³y jesienn± przyrodê. Rozpoznawa³y nazwy drzew, obserwowa³y ptaki i zwierzêta gromadz±ce zapasy na zimê. Jesienny las wywar³ na wszystkich wra¿enie, zw³aszcza kolorowe li¶cie, z których dzieci formowa³y jesienne bukiety.
Czytaj ca³o¶æ…
 
««  start « poprz. 1 2 765-204-8374 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 700