Аудитын тайлан
Зөвлөмж
Албан шаардлага
Аудитын төлөвлөгөө
Акт
Шийдвэрийн биелэлт

902-915-7581

САГ, АНТАГ, ХАК-уудад Санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар чиглэл зөвлөмж хүргүүлэх тухай 01/48 тоот албан бичиг - ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АКТ АЛБАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ...ҮНЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд төсвийн төвлөрүүлэн захирагч 1, Засгийн газрын тусгай сан 3, төсвийн шууд захирагч 88, төрийн өмчит аж ахуйн нэгж 12, төсөл хөтөлбөрийн нэгж 2, аудитын түүвэрт 104 байгууллага, аудит хамрагдаагүй 14 байгууллага нийт 224 байгууллагын [...]

(417) 277-2138

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагч 2, төрийн өмчит компани 5 нийт 8 байгууллагад өгсөн нийт 1 төлбөрийн акт, 1 албан шаардлага, 19 зөвлөмжийн биeлэлтийг үнэлж холбогдох баримтыг шалгав Зөвлөмжийн биелэлт нэгтгэлээр 92

(231) 512-1324

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн акт албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэлэх, танилцуулах үйл ажиллагаа

Сангийн сайдын асуудал эрхлэх хүрээний төсөвт байгууллага 6, төрийн өмчит аж ахуйн нэгж 3, засгийн газрын тусгай сан 1 нийт 10 байгууллагуудад өгсөн нийт 6 албан шаардлага, 33 зөвлөмжийн биeлэлтийг үнэлж холбогдох баримтыг шалгав Зөвлөмжийн биелэлтийн нэгтгэлээр 75

917-326-2233

770-419-5698

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар нийт 137,7160 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлснээс аудитаар нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, алдааны залруулгатай холбоотой 113,192

8572764099

Дэлхийн банкны төслийн санхүүжилтээр Бүгд Найрамдах Индонез Улсын Аудитын Хорооны Сургалтын Төвийн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага солилцох зорилгоор Үндэсний аудитын газрын Тамгын газрын дарга ЦГанболд тэргүүтэй төлөөлөгчид 2018 оны 12-р сарын 09-14-ны өдрүүдэд Индонез улсад ажиллаа

2132789071

Санхүүгийн аудитын газар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нэгтгэгдсэн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 1,Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч 6, төсвийн шууд захирагч 6, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 13, нийт 26 ААН-ийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийв Уг аудитаар нийт 530-328-7522